logo

Søk

Bruk av kontantfaktura kassaapparat -

Fra 1. januar 2019 skal bokføringspliktige registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av produkterklært kassasystem. For enkelte bokføringspliktige kan det være anledning til å bruke kontantfaktura som alternativ til kassasystem.

Bakgrunn Fra 1. januar 2019 skal bokføringspliktige registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av produkterklært kassasystem, jf. bokføringsloven § 10 a.

Bokføringsforskriften delkapittel 5-4 omhandler unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg, hvor § 5-4-1 tredje ledd lyder slik:

"Kontantsalg kreves ikke registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med delkapittel 5-1."

I mai 2018 ble det foreslått å oppheve bestemmelsen i bokføringsforskriften § 5-4-1 tredje ledd og begrense unntaket til bokføringspliktige som omsetter helsetjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 3-2.

Dette endringsforslaget ble ikke vedtatt.

 

 

Hvem kan benytte dette unntaket?

Skattedirektoratet legger til grunn at forarbeidene peker på virksomheter som normalt benytter fakturaløsninger hvor identifisering av kunden er en nødvendig del av prosessen for å kunne levere en vare eller yte en tjeneste. Dette kan være virksomheter som regelmessig har kredittsalg hvor kunden faktureres i ettertid, eller virksomheter med løsninger som håndterer pasientopplysninger og som utsteder kontantfaktura på navngitt kunde i den forbindelse. Også virksomheter med integrerte ordre/faktura-systemer, hvor gjester registreres ved bestilling av rom, passasjerer ved bestilling av lufttransport e.l., vil kunne bruke kontantfaktura. Det legges til grunn at kontantfaktura kan benyttes også når virksomheter som nevnt sporadisk omsetter andre type varer/tjenester. Dette vil f.eks. gjelde en tannleges salg av tannkrem.

 

 

Hvem kan ikke benytte dette unntaket?

 

Slik Skattedirektoratet forstår intensjonen og formålet med dette særskilte unntaket vil det ikke omfatte virksomheter som driver regulær detaljhandel / tjenesteyting, og innretter seg med en løsning som krever registrering av personopplysninger ved kontantsalg

For enkelte bransjer støttes dette også av de særskilte krav i bokføringsforskriften delkapittel 8 til registreringer på kassasystemet / spesifikasjoner i Z-rapport. Det vises til delkapittel 8-3 for frisørvirksomhet og skjønnhetspleie og delkapittel 8-5 for serveringssteder.

 

 

Hvilke opplysninger skal fremgå på kontantfakturaen?

 

1. Nummer og dokumentasjonsdato

2. Angivelse av kjøper og selger

3. Ytelsens art og omfang

4. Tidspunkt og sted for levering av ytelsen

5. Vederlag og betalingsforfall

6. Eventuell mva og andre avgifter

7. Hvis kjøper skal beregne mva etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet eller tredje ledd, skal kontantfakturaen merkes: «Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet»

Merk at angivelse av kjøper skal minst inneholde kjøpers navn og adresse eller organisasjonsnummer.

Dersom den bokføringspliktige velger å benytte kontantfaktura som alternativ til kassasystem, må samtlige kontantfakturaer inneholde disse opplysningene. Fakturabeløpets størrelse er i denne sammenheng uten betydning, og kontantfakturaer må benyttes på hvert eneste kontantsalg.

 

 

Hvilke konsekvenser har feilaktig bruk av kontantfaktura?

 

Urettmessig bruk av kontantfaktura, eller utstedelse av kontantfakturaer som ikke tilfredsstiller kravet til innhold, vil anses som manglende oppfyllelse av kravet til å bruke kassasystem, jf. bokføringsloven § 10a. I slike tilfeller kan det ilegges overtredelsesgebyr i samsvar med skattebetalingsloven § 14-7 første ledd, bokstav d. Det samme gjelder ved annen urettmessig bruk av unntaksbestemmelsene i bokføringsforskriften delkapittel 5-4.

 

Kilder:

  • Prinsipputtalelse fra Skatteetaten 07.01.2019
  • Bokføringsloven
  • Forskrift om bokføring Skattebetalingsloven
Viser fra 1 til 10 av totalt 23 artikler

Her finner du oss:

Vi holder til på Brynseng. 
Kom gjerne inn for en visning i vårt 
showroom.
 
Finn Clausen POS Systemer AS
Tvetenveien 32 (2. etasje)
0666 Oslo
 
 
 
Telefon: +47 22 63 50 00
Mail: salg@finnclausen.com
 
 
 

Følg oss: